logo
Kispesti Eötvös József Általános Iskola
Angol Nyelvtudásért Alapítvány Asz: 19668332-1-43
Kezdolap_6

Közzétételi lista

Általános és különös közzétételi lista

Szervezeti, személyzeti adatok

Az intézmény hivatalos neveKispesti Eötvös József Általános Iskola
Az intézmény székhelye1191 Budapest Eötvös utca 13.
Az intézmény postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme1191 Budapest Eötvös utca 13.
Tel.: +36-1-357-0077 eotvos@iskola.kispest.hu
OM azonosító: 035139

Az intézmény honlapjahttps://eotvos19-bpeo.edu.hu
Az intézmény vezetőjének neve, elérhetőségeDufek János
Tel.: +36-30-3654552 e-mail: eotvos@iskola.kispest.hu
Az intézmény törvényességi ellenőrzését gyakorló szervKülső – Pesti Tankerületi Központ
http:/kk.gov.hu/kulsopest
Az intézmény ügyfélszolgálatának elérhetőségeiiskolatitkár: Kelemen Imola
Tel: +36-1-357-0077
Az intézmény szervezeti felépítéseSzervezeti és Működési Szabályzat

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Ellátott feladatok-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) -általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
Az intézmény feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok hatályos és teljes szövegeVonatkozó jogszabályokAlapító okiratSzervezeti és Működési SzabályzatPedagógiai programPanaszkezelési szabályzatTanulmányok alatti vizsgaszabályzatIskolai esélyegyenlőségi beszámolóHázirend  
Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; az intézmény által –alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiTanuló nyilvántartás – KIR rendszer Pedagógus nyilvántartás – KIR rendszer Tanügyi nyilvántartások: • beírási, értékelő és mulasztási napló, • foglalkozási naplók, • törzslap, • bizonyítvány, • tantárgyfelosztás és az órarend.

A másolatkészítés költségét a törvény szabályozza
Az intézmény értékelésének nyilvános megállapításai és ideje:
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje
Tanfelügyelet-vezetői: 2019.10.11.   Értékelés:   9.2.1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek:       A változások tervezését előzze meg az igényfelmérés, ezt kövesse az elérhető célok kitűzése és a célok lebontása, feladatok ütemezése a kollégák bevonásával. A tanulói teljesítménymérések elemzésére épülő fejlesztési tervek készítése, a feladatok megjelenítése az éves munkatervben, tanmenetekben, a napi pedagógiai gyakorlatban. Kiemelkedő területek:       A tanórán kívüli tevékenységek biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés a sportolási lehetőség biztosítása, színvonala a nemzeti hagyományápolás, magyarságtudat hazaszeretet kialakítása. A tanulók megfelelő és időben gyors visszajelzést kapnak az értelések eredményeiről.   9.2.2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: A változások stratégiai vezetése során a folyamat végig kísérése. Kiemelkedő területek:       Az alulról jövő kezdeményezések támogatása, megvalósítás feltételeinek biztosítása. Innováció jellemzi a vezetőt. A változásokra adott válaszokat kibővített vezetőséggel megvitatja.     9.2.3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek:       A kommunikáció fejlesztése és konfliktus kezelése. Az emberi kapcsolatok kezelése terén történő fejlődés. Kiemelkedő területek:       Lelkes, erős késztetése van eredményt elérni, elkötelezett vezető. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri a tanulási folyamat részeként kezeli. Elemezi tevékenységét, döntését, intézkedését, módszereit, azok eredményét, következményeit, szükség esetén változtat. Rendszeresen felméri a partnerek elégedettségét, elemzi, értékeli ennek eredményét önmagára nézve.   9.2.4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek:       A vezető egyértelműen fogalmazza meg elvárásait, és egyértelműen határozza meg a nevelőtestület feladatait, segítse elő együttműködésüket. Kiemelkedő területek:       A vezetési feladatok egy részét delegálja vezető társai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat betartja, betartattja. (önfejlesztési terv) Támogatja a kollégák egyéni fejlődési lehetőségét továbbképzési lehetőségek biztosításával, az intézmény stratégiai céljaival összhangban. Támogatja a nevelőtestületen belüli tudásmegosztást. 9.2.5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: Stratégiai dokumentumok összhangjának megteremtése, dokumentáció naprakészsége. Kiemelkedő területek:       Az intézményvezető folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait. A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatja. A fenntartóval és a partnerekkel kiemelkedően jó kapcsolat ápolása.    Tanfelügyelet-intézményi:2020.02.27.   Értékelés: 9.3.1. Pedagógiai folyamatok A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ▪ A stratégiai tervezésben (pl. humánerőforrás gazdálkodás, belső kommunikáció) a fejlődés segítése. ▪ A tanulás eredményességének, a központi mérés eredményeinek részletesebb elemzése, a szakmai tanulságok levonása. Az országos és helyi mérések eredményeinek beépítése a tervezés folyamatába. ▪ Az intézmény önértékelési rendszerének következetes továbbfejlesztése, tudatosabb használata, a pedagógusok érdektelenségének leküzdése. Átfogó intézményi önértékelés elkészítése. ▪ Jó gyakorlatok összegyűjtése, dokumentálása. Hatékonyabb belső tudásmegosztás a pedagógiai folyamatok tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési területein. Kiemelkedő területek: ▪ A dokumentumok elkészítésénél figyelembe veszik a helyi adottságokat, a szülői, a fenntartói elvárásokat. Az intézmény stratégiai dokumentumai koherensek az oktatáspolitikai célokkal. ▪ Az intézmény terveinek megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösség, a DÖK, a szülői közösség bevonásával történik. ▪ Az intézmény nevelőtestületének a pályázatok kapcsán végzett közös munkája. ▪ Az egyéni bánásmód megvalósítása az intézményben, különösen a felzárkóztatás, melyek megvalósítását az alkalmazott pedagógiai módszerek, eljárások segítik. Tehetséggondozás, versenyeztetés. 9.3.2. Személyiség- és közösségfejlesztés A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ▪ Az éves beszámolókban jelenjen meg a személyiség- és közösségfejlesztéssel összefüggő pedagógiai feladatok megvalósulásának, a tervekhez viszonyított haladásának értékelése. ▪ A differenciált, egyéni képességekhez igazodó fejlesztés, mint kitűzött cél megjelenítése a munkatervben és az eredmények értékelése a beszámolókban. A tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások eredményeinek megfogalmazása a beszámolóban. ▪ A fejlesztések eredményének elemzése, a további fejlesztendő területek, feladatok meghatározása, melyek fejlesztési tervben – osztályokra és tanulóra lebontva – kerüljenek rögzítésre, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. Kiemelkedő területek: ▪ Hagyományokra épített, sikeres közösségi programokat szerveznek. Az intézmény bevonja a szülőket a hagyományápoló közösségi életbe. ▪ A napi pedagógiai gyakorlatban megvalósuló egészséges életmódra nevelést az intézmény kiemelten kezeli. ▪ A tanórán kívüli tevékenységek, programok széles választéka segíti a személyes és szociális kompetenciák fejlődését. 9.3.3. Eredmények A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ▪ Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása legyen folyamatos és jelenjenek meg az értékelő és tervezési dokumentumokban. A kompetenciamérések elemzéseként létrejött intézkedési terv épüljön bele az év végi beszámolóba, a következő tanév tervezésekor hangsúlyosan írásban is jelenjen meg a munkatervben. ▪ Belső pedagógiai mérési – értékelési rendszer fejlesztése, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése. ▪ Javasolt az intézményi önértékelési folyamatban az intézményben folyó nevelő-oktató munka hatékonyságának átfogó, részletes elemzése. Az eredmények kiértékelése utáni összegzés, – intézkedési terv – részét képezze az intézményi önértékelési folyamatnak. Kiemelkedő területek: ▪ Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt tárgyak oktatása eredményes. (nyelvvizsga eredmények, ECDL vizsgák, tanulmányi versenyek, sportversenyek) ▪ Eredményesen működteti az országban egyedülálló futsal -fitness programot. ▪ A különböző szintű eredményeket évenként szisztematikusan összegyűjtik. Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulási eredményességről szóló információk belső nyilvánosságáról. ▪ A szülőkkel folytatott interjú szerint az intézmény nevelő-oktató munkája eredményes, a szülők elismerik, megbecsülik a pedagógusok munkáját. 9.3.4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ▪ Az intézményen belüli horizontális tudásmegosztás fejlesztése, szakmai műhelymunka hangsúlyosabbá tétele, rendszeres belső továbbképzések szervezése. Javasolt a tudásmegosztás összekapcsolása a továbbképzési tervvel, a tevékenység tervezése, éves munkatervekben való megjelenítése. ▪ A belső tudásmegosztásban, a korszerű módszerek, jó gyakorlatok bevezetésében a munkaközösség vezető szerepének erősítése. Kiemelkedő területek: ▪ Továbbképzésekre, megújulásra lehetőséget teremt a vezetőség. Támogató és megteremti a feltételeket. ▪ Példaértékű a tanulók személyiségformálása, közösségfejlesztése érdekében végzett tevékenység, a magatartási és beilleszkedési problémák kezelése érdekében szerveződött csoportok munkája. ▪ Az intézményben biztosított az információkhoz való hozzáférés, hatékony kommunikáció működik. A kétirányú információáramlásnak, az információ megosztásának kialakult rendje van. ▪ A pedagógusok szakmai csoportjai az intézményi célok figyelembevételével maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok ellenőrzése és értékelése. 9.3.5. Az intézmény külső kapcsolatai A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ▪ A partnerekkel való szakmai kapcsolat tartalomleírásának elkészítése. ▪ Az iskolai honlap magas színvonalon és naprakészen tartása, továbbfejlesztése. Kiemelkedő területek: ▪ Az intézmény partneri kapcsolatai a Pedagógiai Programban meghatározott célokkal összhangban vannak. Széleskörű külső partneri kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. ▪ Iskolai közösségi oldal (facebook) aktív és naprakész működtetése. 9.3.6. A pedagógiai munka feltételei A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ▪ Az épület karbantartása, állagmegóvása érdekében szükséges az infrastruktúra folyamatos fejlesztése. ▪ Külső források felkutatása és bevonása, pályázatokon való eredményes részvétel a tárgyi eszközök, IKT eszköz ellátottság bővítése érdekében. ▪ A korszerű módszerek, jó gyakorlatok elterjesztésében a munkaközösség vezetők megnyerése, motiváló szakmai környezet kiépítése. Ösztönözzék a pedagógusokat, hogy gyűjtsék és osszák meg a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül; a továbbképzések tapasztalatait osszák meg egymással, szervezzenek belső továbbképzési konzultációs programokat, műhelyfoglalkozásokat. Kiemelkedő területek: ▪ Az intézmény működését átgondoltan felépített vezetői és közösségi szintek és fórumok szolgálják, ahol az ellenőrzési felelősség rögzítése mellett a feladatok delegálására is sor kerül. ▪ Az intézmény vezetése ösztönzi és támogatja a továbbképzéseken való részvételt, a jó gyakorlatok felkutatását, követését. ▪ Az iskola közösségének mindennapi tevékenységét áthatja a kimunkált sajátos intézményi arculat. (emelt szintű angol, informatika, futsal -fitness) Az intézmény megkülönböztetett hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. 9.3.7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: ▪ Az éves beszámolókban az eredménymutatók mellett kapjon hangsúlyt a megvalósulás tapasztalatainak, az eredmények és a sikertelenségek okainak részletes elemzése, tanulságok levonása, fejlesztési irányok kijelölése. Így a következő év munkatervében követhető lesz a változás iránya, a feladatok tudatos meghatározása. ▪ A nehézségek ellenére (pedagógus hiány és leterheltség) aktívabb módszertani innováció. Kiemelkedő területek: ▪ A Pedagógiai program szervesen illeszkedik, és koherens egységet alkot a miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységének, terveinek ütemezése. A célok meghatározásánál az intézmény sajátosságait figyelembe veszik. ▪ A pedagógusok erős szociális érzékenysége, személyes példamutatása és szoros kapcsolata a szülőkkel, és közösségfejlesztő munkájuk.    
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:17
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:Nincs térítési díj
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:Hétfőtől péntekig 6.00 – 22.00
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:Nincs felvételi
A beiratkozásra meghatározott idő:A törvény által meghatározott időpont

Az intézményre vonatkozó különös- és egyedi közzétételi listák

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:  https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035139  
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei:A tanulókat és a szülőket minden tanévben szeptember 08-ig tájékoztatjuk a tanévben indított szakkörökről, azok óraszámáról, a szakkört vezető személyéről. A tanuló ezek közül a lehetőségek közül választhat. Az intézményben a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozásokat szervezzük: egész napos nevelés – napközidifferenciált képességfejlesztésszakkörökangol nyelvvizsgára felkészítésECDL vizsgára felkészítésfelvételi előkészítő magyarból és matematikábóliskolai és sportversenyekversenyekre való felkészítésfitness, futsaliskolai tömegsportszínház- és múzeumlátogatásDŐK napi rendezvényektermészetvédelmi kirándulásokerdei iskolanyári tábor  
A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályaiPedagógiai program
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:Pedagógiai program

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

1.a25
1.b27
2.a31
3.a24
3.b25
4.a24
4.b23
5.a26
5.b25
6.a26
6.b24
6.c25
7.a23
7.b25
7.c25
8.a19
8.b17

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

szpedagógusmunkakörvégzettség
1.pedagógusintézményvezetőegyetem
1.pedagógusintézményvezető-helyettesfőiskola
2.pedagógusintézményvezető-helyettesfőiskola
1.pedagógusmatematikatanárfőiskola
2.pedagógusnapközis tanárfőiskola
3.pedagógustanítófőiskola
4.pedagógustanítófőiskola
5.pedagógusinformatikatanárfőiskola
6.pedagógusnapközis tanárfőiskola
7.pedagógusnapközis tanárfőiskola
8.pedagógusangoltanárfőiskola
9.pedagógustanítófőiskola
10.pedagóguskémiatanárfőiskola
11.pedagógusbiológia-földrajz, hon- és népismeret tanárfőiskola
12.pedagógusangoltanáregyetem
13.pedagógusrajztanárfőiskola
14.pedagógustestneveléstanáregyetem
15.pedagógustanítófőiskola
16.pedagógustestneveléstanáregyetem
17.pedagógustestneveléstanáregyetem
18.pedagóguspszichológusegyetem
19.pedagógusnapközis tanárfőiskola
20.pedagógustörténelem- és földrajztanáregyetem
21.pedagógusmagyar-történelemtanáregyetem
22.pedagógustanítóegyetem
23.pedagógustestneveléstanárfőiskola
24.pedagógusmatematikatanárfőiskola
25.pedagógusfizika-informatikatanárfőiskola
26.pedagógusmagyar- drámatanárfőiskola
27.pedagógusnapközis tanárfőiskola
28.pedagógustanítófőiskola
29.pedagógusbiológia-földrajz, hon- és népismeret tanárfőiskola
30.pedagógusnapközis tanárfőiskola
31.pedagógusmagyar- könyvtáros tanárfőiskola
32.pedagógustanítófőiskola
33.pedagógustanítófőiskola
34.pedagógustanítófőiskola
35.pedagógusmatematikatanárfőiskola
36.pedagógusnapközis tanárérettségi
37.pedagógusnapközis tanárérettségi
38..pedagógusnapközis tanárérettségi

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

szNoksmunkakörvégzettség
1.NOKSpedagógiai asszisztensérettségi
2.NOKSrendszergazdafőiskola
3.NOKSpedagógiai asszisztensérettségi
4.NOKSiskolatitkárérettségi
5.NOKSpedagógiai asszisztensérettségi
6.NOKSiskolatitkárfőiskola


Utolsó frissítés dátuma: 2022. 10. 25.